Algemene Voorwaarden

Triple Detachering & Advies

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst, Overeenkomst, aanbieding, inzet van derden, offerte en/of overige levering tussen Triple Detachering & Advies B.V., hierna te noemen Triple, en Opdrachtgever waarop Triple deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene-, inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Triple en Opdrachtgever zullen in goed overleg de geheel of gedeeltelijk nietig verklaarde bepaling(en) vervangen door één of meerdere bepalingen welke zoveel mogelijk naar de strekking van de oorspronkelijke bepalingen(en) zijn. Deze ‘nieuwe’ overeengekomen bepaling(en) zullen nadrukkelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Triple zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding en/of offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de aanbieding en/of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Triple kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien naar redelijker wijs deze een vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding en/of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, al dan niet, van overheidswege, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Overige zakelijke kilometers komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de offerte/het voorstel, indien een Adviseur wordt uitgenodigd en verschijnt op een gesprek tussen Opdrachtgever en Adviseur.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Triple en Opdrachtgever komt tot stand nadat Triple de Opdracht van Opdrachtgever heeft geaccepteerd of Triple met de uitvoering van de Opdracht aanvangt. Onder de Opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Triple zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. Triple heeft het recht om de Opdracht of een wijziging van de Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, en is niet aansprakelijk voor de schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.
 3. De Overeenkomst met Opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan door Triple in de opdrachtbevestiging is vermeld. De Opdrachtgever kan deze bevestiging binnen een termijn van 3 dagen weerspreken voordat deze onherroepelijk wordt.
 4. Opdrachtgever mag de uit de Overeenkomst van Triple voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Triple noch geheel noch gedeeltelijk, aan een derde of derden overdragen.

Artikel 4. Duur van de opdracht

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd welke met overeenstemming van alle partijen ten alle tijden kan worden verlengd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Triple derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Triple dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. De Opdracht kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
 4. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met in acht name van een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
 5. Het in de voormelde artikelleden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere beëindiging van de Opdracht op grond van enige andere bepalingen vervat in deze algemene voorwaarden.
 6. De Opdracht voor bepaalde tijd dient met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen de overeengekomen einddatum schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke van deze opzegging wordt de Opdracht stilzwijgend verlengd. Elke partij kan in dat geval de Opdracht alsnog schriftelijk beëindigen zulks met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Triple ondersteunt Opdrachtgever door het inzetten van Adviseurs bij de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht. Het aantal Adviseurs en de duur van de Opdracht worden aangegeven in de opdrachtbevestiging. De leiding over en het dagelijkse toezicht op de door de Adviseur te verrichten werkzaamheden geschieden door Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd een Adviseur van Triple een andere functie en/of werkzaamheden te laten vervullen c.q. te laten verrichten, zonder voorafgaand overleg met en schriftelijke instemming van Triple.
 3. Triple heeft de verplichting zich in te spannen om Adviseurs in te zetten die beschikken over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Opdracht mogen worden verwacht.
 4. Opdrachtgever dient aan Adviseur van Triple inzage te geven in alle relevante documenten met betrekking tot ARBO, Milieu en veiligheid en verdere gegevens die voor de goede uitvoering van de Opdracht benodigd zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde documenten en gegevens. Opdrachtgever verklaart de werkplek veilig te hebben ingericht conform ARBO wetgeving.
 5. Triple is verplicht Adviseurs te instrueren om van deze informatie verplicht kennis te nemen, en indien Adviseur bezwaren heeft, dient hij deze kenbaar te maken bij Opdrachtgever en Triple.
 6. Opdrachtgever verklaart deugdelijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van deze Overeenkomst, waaronder begrepen indien de Adviseur een ongeval overkomt.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Adviseurs  buiten Nederland te werk te stellen of op bijzondere tijden te laten werken zonder daarin uitdrukkelijk Triple te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan Triple in ieder geval opgave te worden gedaan van het verblijf in het buitenland, de plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
 8. Triple heeft het recht om de door haar ingezette Adviseur(s) gedurende 12 werkdagen per kalenderjaar terug te trekken uit een lopende Opdracht voor het volgen van cursussen, workshops en dergelijke. De Opdrachtgever zal hierover tijdig worden geïnformeerd.
 9. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het Triple toegestaan andere Adviseurs in te zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.

Artikel 6. Geheimhouding en Intellectueel eigendom

 1. Zowel Triple, Opdrachtgever als de door Triple ingezette Adviseur(s) en/of derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke of aannemelijk vertrouwelijke informatie welke zij van de andere partij hebben verkregen.
 2. Triple behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Triple heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Honorarium, functie en beloning

 1. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door de Adviseur uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever.
 2. De beloning van de Adviseur, daaronder alsmede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functie omschrijving.
 3. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de interim Adviseur uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan de Triple onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de interim Adviseur zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe c.q. juiste functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de Opdracht als ook met terugwerkende kracht worden aangepast, indien de interim Adviseur op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken op grond van de wet- en regelgeving, de cao en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning corrigeert de Triple de beloning (al dan niet met terugwerkende kracht) van de interim Adviseur én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de Triple verschuldigd.
 4. Het honorarium van Triple is niet afhankelijk van de uitkomst van de Opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
 5. De door de Adviseur uit te voeren werkzaamheden zullen door Opdrachtgever aan Triple worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de Opdracht bestede uren of dagen.
 6. Het honorarium is gebaseerd op de uurtarieven zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde Adviseur. Het tarief is exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld wordt of overeengekomen is.
 7. Het honorarium is tevens gebaseerd op de ingevulde en door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende tijdverantwoordingsformulieren die de Opdrachtgever binden.
 8. Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de Opdracht door de Triple is bevestigd. Tariefswijzigingen die het gevolg zijn van overheids- maatregelen en algemene prijscompensatie, eventuele CAO-verplichtingen en wettelijke vastgestelde loon en/of lastenverhogingen, zoals premies sociale verzekeringen, zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en).
 9. Triple is na goedkeuring door de Opdrachtgever gerechtigd naast het tarief voor bestede uren ook andere kosten zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Reiskosten voor woon/werk verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het gewerkte aantal uren.
 11. De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van Opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De kosten voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,30 per kilometer.
 12. Overwerk, door Opdrachtgever noodzakelijk geacht, wordt doorberekend volgens een tevoren vastgesteld overuurtarief. Voor andere tijden en dagen gelden de afspraken welke zijn benoemd in de CAO van de inlener/Opdrachtgever.
 13. Wanneer Triple een Werving & Selectie Opdracht vervult van een door Triple (na Overeenkomst of offerte) voorgestelde Adviseur, wordt een bemiddelingsfee aangehouden van drie bruto maandsalarissen inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW.
 14. Triple is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar op de tarieven, van alle tussen Triple en Opdrachtgever, tevens reeds, gesloten Overeenkomsten, een prijsverhoging door te voeren, voortvloeiend uit wettelijke maatregelen, CAO afspraken, conform het CPI Consumentprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 8. Facturatie

 1. Het honorarium van Triple wordt per maand, achteraf, in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Triple in de opdrachtbevestiging hierover afwijkende afspraken gemaakt hebben.
 2. b) Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Triple. Betaling van het verschuldigde bedrag aan derden geldt niet als een bevrijdende betaling.
 3. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Triple op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Triple tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente volgens de wettelijke regeling, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
 4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste vorderingen als eerste worden geacht te zijn voldaan.
 6. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Triple te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn heeft de Opdrachtgever zijn rechten verloren. Beide partijen streven ernaar binnen 14 dagen na ontvangst van motivatie van Opdrachtgever tot een bevredigende oplossing te komen.
 7. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen op verrekening.

Artikel 9. Beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op de in de opdrachtbevestiging genoemde (verwachte) einddatum, danwel na eventuele verlenging van de Opdracht, danwel, indien van toepassing, na realisatie van het Triple aandeel in het omschreven project.
 2. Triple en Opdrachtgever hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring, te beëindigen indien de wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim blijft, indien aan Triple of Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden verlangd de Overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.
 3. Indien de duur van de Opdracht overeenkomstig lid 1 van dit artikel afhankelijk is gesteld van de realisatie van een bepaald project, is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is, wanneer deze gebeurtenis zich zal voordoen of op welke datum het project gerealiseerd is, Triple onmiddellijk doch uiterlijk twee weken voor de einddatum schriftelijk hiervan in kennis te stellen.
 4. Het eindigen van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht

 1. Indien Triple wordt gehinderd in het nakomen van enige verplichtingen richting de Opdrachtgever als gevolg van een omstandigheid welke niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, dan is Triple niet gehouden aan het nakomen van deze verplichten.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, van alle oorzaken van buiten, wel of niet voorzien, waarop Triple geen invloed op kan of heeft kunnen uitoefenen, waardoor Triple niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder inbegrepen werkstakingen in het bedrijf van Triple.
 3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt heeft Triple het recht de verplichtingen richting de Opdrachtgever op te schorten, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever.
 4. Indien Triple ten tijde van overmacht de verplichtingen richting de Opdrachtgever gedeeltelijk is nagekomen of deze kan nakomen, is Triple gerechtigd om over dit gedeelte te factureren richting de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden de factuur over de gedeeltelijke nagekomen verplichtingen te voldoen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van een arbeidsbemiddelingsbureau, indien betreffende arbeidsbemiddelingsbureau bij de vervulling van haar verplichtingen, fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelend arbeidsbemiddelingsbureau had kunnen en moeten vermijden.
 2. De totale aansprakelijkheid van Triple in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief BTW, zulks met een maximum van € 250.000,–.
 3. De aansprakelijkheid van Triple voor enige andere schade dan directe schade, hieronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Triple voor elke directe en indirecte aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Adviseur. Indien Triple, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Triple in dat geval schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Triple voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.
 5. Het in artikel 11.2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Triple.
 6. Enig recht op schadevergoeding voor opdrachtgever ontstaat slechts na schriftelijke melding aan Triple direct na het ontstaan van de schade. Iedere aansprakelijkheid van Triple vervalt, nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is beëindigd.

Artikel 12. Bescherming tegen gevaren

 1. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de Adviseur die betrokken is bij de werkzaamheden. Opdrachtgever is jegens de Adviseur in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Triple uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende Adviseur.
 2. Indien Triple, ondanks het gestelde in lid a van dit artikel, door de betreffende Adviseur aansprakelijk wordt gesteld en Triple in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Triple voor het gehele alsdan voor haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.

Artikel 13. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een Opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de Opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Triple, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Adviseur.
 2. Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een Adviseur door Triple aan haar is voorgesteld, en een Opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Adviseur.
 3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Triple verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30.000,- euro, maar laat de mogelijkheid van Triple om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
 4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.
 5. Indien een Opdracht via een “makelaarsconstructie” tot stand komt, dan zijn bovenstaande bepalingen van toepassing op de organisatie die als makelaar fungeert alsmede op de organisatie waar de Adviseur zijn/haar werkzaamheden uitvoert.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen Triple en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de Overeenkomst door onderhandelingen tussen de bevoegden van iedere partij op te lossen.
 3. Indien de minnelijke onderhandelingen geen resultaat hebben of indien de inbreuk dwingende maatregelen rechtvaardigt, zullen alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden tussen partijen ontstaan, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de hoofdvestiging van de Triple is gevestigd.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2020.

Algemene Voorwaarden